| Etusivu | Foorumi | Galleria | Bimmerparty |  

Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Yleinen autoaiheinen keskustelu

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 11-10-2017, 09:40   #1
Dualfun
Moderator
 
Dualfun's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: PKS
Posts: 17,459
Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista V

Jatkoa aiemmille topikeille:
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=112458
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=272469
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=318183
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338672

Tässä topikissa pohditaan seuraavia asioita:
-Veropäätösten käsittelytilanne, valitukset ym.
-Verotusarvon muodostuminen
-Veroprosentin muodostuminen

Kuitenkaan ei arvioida yksittäisten tuontiautojen (tulevia) veroja, topikin aihepiiri on pääsiassa ns. suuremmissa linjanvedoissa eli miten (tuonti)ajoneuvojen verotus Suomessa toimi.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2017, 17:06   #2
nullzwei
BTCF Member
 
nullzwei's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: Sivistyksen hautalehto
Posts: 10,238
Vaadin että em. päätöksen perusteella verotetun ajoneuvon, merkki malli, valmistenumero xxxxxxxxxxxxxxxxxx perittäväksi määrätty autovero palautetaan veron maksajalle kokonaisuudessaan, koska ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta oli verotushetkellä kulunut vähintään kymmenen vuotta (Ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä dd.mm.yyyy) eikä ajoneuvossa ole Autoverolain 34§ 3 momentin mukaan vientitapauksessakaan autoveroa jäljellä.

Taustaa:

- Hallituksen esityksen Autoverolaista (192/2008 vp) yleisperusteluissa on todettu, että vientipalautuksella veroa palautettaisiin se määrä, joka on jäljellä ajoneuvon arvossa vientihetkellä. Jos veroa palautetaan enemmän, kysymyksessä on yhteisöoikeudessa kielletty vientituki. Hallituksen esityksen mukaan palautuksen myöntäminen edellyttää sekä ajoneuvon arvon että arvoon sisältyvän veron osuuden selvittämistä. Arvonmääritykseen olisi yhteisöoikeudellisista ja hallinnollisista syistä perusteltua soveltaa samoja säännöksiä ja menetelmiä kuin käytettyjen tuontiajoneuvojen arvonmääritykseen.

- Tällöin käytettyjen ajoneuvojen arvonmääritys tuonnissa ja viennissä olisivat toistensa peilikuvia. Näin ollen ehdotetaan, että ajoneuvon arvona pidettäisiin autoverolaissa tarkoitettua yleistä vähittäismyyntiarvoa. Tämä on perusteltua myös palautuksen saajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta.

- Autoverolain 34§ 3 momentin mukaan veroa ei myöskään palauteta ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut vähintään 10 vuotta.


Perustelut vaatimukselle:

Korkein Hallinto-oikeus tuomio; KHO:2014:182

Autoverolain säännösten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa on tarkasteltava sen perusteella, onko laki rakenteeltaan sellainen, ettei se missään olosuhteissa mahdollista sitä, että toisesta jäsenvaltiosta tuotavalle autolle määrättävä autovero on suurempi kuin vastaavassa Suomessa jo rekisteröidyssä autossa on veroa jäljellä.

Korkein Oikeus tuomio; KKO 2013:58

Primaari*oikeuden perusperiaatteisiin lukeutuva SEUT 110 artiklan mukainen vero-tuksen syrjivyyden kielto.

Määräyksen tarkoituksena on turvata tavaroiden vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä normaaleissa kilpailuolosuhteissa poistamalla kaikenlainen suojaaminen, joka voi johtua muista jäsenvaltioista peräisin olevia tuotteita syrjivän sisäisen verotuksen soveltamisesta (esim. asiat 68/78, komissio v. Ranska, tuomio 27.2.1980, kohta 4; 169/78, komissio v. Italia, tuomio 27.2.1980, kohta 4; 171/78, komissio v. Tanska, tuomio 27.2.1980, kohta 4 sekä C-313/05 Brzezinski, tuomio 18.1.2007, kohta 27).

Verotuksen syrjivyyden kieltoa on oikeuskäytännössä täsmennetty. Vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan 110 artiklan ensimmäistä kohtaa rikotaan, jos maahantuo-tuun tuotteeseen ja samanlaiseen kotimaiseen tuotteeseen kohdistuva vero lasket-aan eri tavalla ja erilaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti niin, että maahan-tuotuun tuotteeseen, vaikka vain joissakin tapauksissa, kohdistuu suurempi vero (esi-merkiksi. asiat C-152/89, komissio v. Luxemburg, tuomio 26.6.1991, kohta 20; C-375/95, komissio v. Kreikka, tuomio 23.10.1997, kohdat 20 ja 29; C-213/96, Ou-tokumpu, tuomio 2.4.1998, kohta 34; C-393/95 Gomes Valente, tuomio 22.2.2001, kohta 21 sekä C-387/01, Weigel, kohta 67).

Verojärjestelmää voidaan pitää SEUT 110 artiklan kanssa yhteensoveltuvana aino-astaan, jos osoitetaan, että järjestelmä on rakenteeltaan sellainen, ettei se missään olosuhteissa mahdollista maahantuotujen tuotteiden verottamista kotimaisia tuotteita ankarammin ja näin ollen sillä ei missään tapauksessa ole syrjivää vaikutusta (esim. asiat C-90/94, Haahr Petroleum, tuomio 17.7.1997, kohta 34 ja C-375/95, komissio v. Kreikka, tuomio 23.10.1997, kohta 29).

Rikotuksi tullut 110 artikla on muotoilultaan selvä ja ehdoton. Säännös on tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta keskeinen. Sitä koskeva tulkintakäytäntö on peri-aatteiltaan selvä ja vakiintunut edellä KKO:n päätöstekstissä todetuin tavoin.

EU-tuomioistuimen tuomio 19.3.2009 asiassa C-10/08 (Suomi)

22 On korostettava, että käytettyinä maahantuotujen ajoneuvojen verotuksen osalta EY 90 artiklalla on tarkoitus taata valtionsisäisen verotuksen täydellinen neutraali-suus, kun on kyse kotimaan markkinoilla jo olevien ja maahantuotavien tuotteiden vä-lisestä kilpailusta (asia C-426/07, Krawczyński, tuomio 17.7.2008, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 EY 90 artiklan ensimmäistä kohtaa rikotaan, jos maahantuotuun tuotteeseen ja samanlaiseen kotimaiseen tuotteeseen kohdistuva vero tai maksu lasketaan eri tavalla ja erilaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti niin, että maahantuotuun tuotteeseen – vaikkakin vain joissain tapauksissa – kohdistuu suurempi vero tai maksu (asia C-313/05, Brzeziński, tuomio 18.1.2007, Kok., s. I-513, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Tämän takia verojärjestelmää voidaan pitää EY 90 artiklan kanssa yhteensoveltuvana ainoastaan, jos osoitetaan, että järjestelmä on rakenteeltaan sellainen, ettei se missään olosuhteissa mahdollista maahantuotujen tuotteiden verottamista kotimaisia tuotteita ankarammin ja näin ollen sillä ei missään tapauksessa ole syrjivää vaikutusta (ks. em. asia Krawczyński, tuomion 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).Lisäksi:

EU perustamissopimuksen 95 artiklan tarkoituksena on turvata kotimaisten ja muista jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden välinen "kilpailun täydellinen neutraalius". Siinä estetään jäsenvaltioita soveltamasta syrjivää tai protektionistista verotusjärjestelmää tuontitavaroiden vahingoksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 9.3. 1978 asiassa 106/77 (Simmenthal SpA)

22 Näin ollen yhteisöjen oikeuden luonteesta johtuvien vaatimusten kanssa ovat yhteensopimattomia kaikki sellaiset kansallisen oikeusjärjestyksen oikeussäännöt tai lainsäädännölliset, hallinnolliset taikka tuomioistuinten käytännöt, jotka heikentäisivät yhteisön oikeuden tehokkuutta estämällä sen, että yhteisön oikeuden soveltamiseen toimivaltainen tuomioistuin voi jo yhteisöjen oikeuden soveltamisajankohtana tehdä kaiken tarpeellisen sellaisten kansallisten säännösten syrjäyttämiseksi, jotka mahdollisesti estävät yhteisön normien täyden tehokkuuden.

EU sisämarkkinat: opas viranomaisille, ISBN 978-952-227-669-5: EU-oikeuden noudattaminen merkitsee seuraavia asioita:

EU-oikeuden kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä (lakia, asetusta tai muuta määräystä) ei tule noudattaa. Jos viranomainen havaitsee, että jokin kansallinen säännös on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa, sen tulee jättää kyseinen säännös huomiotta.

Kansallisen lainsäädännön noudattamista ei sen vuoksi voida käyttää perusteluna sille, että viranomainen toimii EU-oikeuden vastaisesti.
__________________
Burble: "Impar på fjortisar vid korvkiosken"

Last edited by nullzwei; 03-11-2017 at 11:17.
nullzwei is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2017, 17:43   #3
nullzwei
BTCF Member
 
nullzwei's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: Sivistyksen hautalehto
Posts: 10,238
Yli 30-v "kulttuurihistoriallinen" ajoneuvo

HUOM! EU:n ulkopuolelta!

http://www.tullverket.se/sv/privat/v...e9e7109a3.html

Huomioon otettavaksi kun näistä ei suomiverottajan tai tullin sivuilla kovin paljoa ole kerrottu... Liekö riviäkään?

Vilka krav ställs på ett samlarfordon?
Ett samlarfordon kan inte jämställas med veteranfordon. För att uppfylla kraven för att vara ett samlarfordon måste fordonet vara

i ursprungligt skick utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.
- minst 30 år gammalt
- av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Följande krav anses vara uppfyllda om fordonet uppfyller kraven ovan:

- Fordonet ska vara förhållandevis sällsynt.
- Fordonet ska normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål.
- Fordonet ska vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål.
- Fordonet ska vara av större värde.


EU tuomio asiassa C-259/97

https://www.wcshipping.com/denmark

Since Sweden's VAT on classic cars is 12%, the people of Sweden also take advantage of the low VAT import by first importing the classic car into Denmark. We have agents near the border of Sweden which can help with unloading and clearing the vehicles with customs. You pay the low 5% VAT in Denmark, collect your vehicle in Denmark, and drive back to Sweden. Tai Suomeen.

Jos pää kestää niin hakee esimerkin omaisen yli 30-v auton Tanskasta siirtotarroilla Suomeen ja... ...aloittaa autoverotuksen.

Denmark has 4 different tax brackets it uses to calculate import duties on your vehicle.
VAT/DUTY on vehicles over 30 years old - Classic, Vintage, and Antique Cars

Vehicle must be in original condition without any major alterations on the engine and chassis.
Duty is 0%
VAT is 5% (calculated on the value + freight)

Englantilainen esimerkki:
Manufactured within the EU
If you import a vehicle from outside of the EU that was originally built in the EU for example a Porsche 911 built in Stuttgart, Germany. You have to pay a reduced flat rate of duty which is £50 and then 20% VAT in order to release it from UK customs.

jne...
__________________
Burble: "Impar på fjortisar vid korvkiosken"

Last edited by nullzwei; 07-04-2018 at 02:00.
nullzwei is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2017, 16:18   #4
BeamR
BTCF Member
 
BeamR's Avatar
 
Join Date: Jul 2007
Location: Espoon takametsät
Posts: 13,391
Millainen jonotusaika lienee verottajalla päätöksissä tällä hetkellä?
__________________
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
BeamR is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2017, 16:44   #5
brainsurgery
Bimmer Enthusiast
 
Join Date: Aug 2011
Location: Helsinki
Posts: 1,320
Quote:
Originally Posted by BeamR View Post
Millainen jonotusaika lienee verottajalla päätöksissä tällä hetkellä?
Tasan 1kk veroilmoituksen jättämisestä tuli lisäselvityspyyntö (viime perjantaina).
__________________
F11 535d xDrive M-Sport
brainsurgery is online now   Reply With Quote
Old 19-10-2017, 17:23   #6
BeamR
BTCF Member
 
BeamR's Avatar
 
Join Date: Jul 2007
Location: Espoon takametsät
Posts: 13,391
Quote:
Originally Posted by brainsurgery View Post
Tasan 1kk veroilmoituksen jättämisestä tuli lisäselvityspyyntö (viime perjantaina).
Ok, thanks, tietää asennoitua odotukseen.
__________________
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
BeamR is offline   Reply With Quote
Old 20-10-2017, 17:08   #7
Slazha
Moderator
 
Slazha's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Joensuu/Syvyys
Posts: 2,285
3-6vk jonotusaika
__________________
Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
e36 328, E36 318is class II, e36 318, e30 turpo
Slazha is offline   Reply With Quote
Old 20-10-2017, 17:44   #8
BeamR
BTCF Member
 
BeamR's Avatar
 
Join Date: Jul 2007
Location: Espoon takametsät
Posts: 13,391
Quote:
Originally Posted by Slazha View Post
3-6vk jonotusaika
Melkoinen haarukka?
__________________
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
BeamR is offline   Reply With Quote
Old 20-10-2017, 20:11   #9
PLampi64
Bimmer Rookie
 
Join Date: Feb 2010
Location: Revonlahti
Posts: 35
Tein ilmoituksen 12.10 ja päätös tuli tänään 20.10 eli reilu viikko...
PLampi64 is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2017, 18:49   #10
Carbonfiber
BTCF Member
 
Carbonfiber's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Hki 43
Posts: 5,217
Mulla meni 4 viikkoa veropäätöksessä ja sitten lisätietietopyyntö, joka käsiteltiin alle viikossa.

Onko kokemusta kellään siitä, että auto käyttöönotettu noin vuosi valmistusajankohdan jälkeen? Verotus kuitenkin tehdään käyttöönottopäivän mukaan, mutta olisiko mahdollista saada sitä valmistuspäivän mukaan?
__________________
M Roadster '98 CO2 268 g/km | 109Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98
isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
ALPINA B10 V8 Touring #152 '99 CO2 320 g/km | 104Nm/litre
Alfa Romeo Giulia 2.0T AT8 Super ’17 CO2 138 g/km | 165Nm/litre


- BTCF Kotileipojat = Kovat kokkaa - / Long live VaasaConnection & Team -Helsingby Tallit-
Carbonfiber is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista IV Dualfun Yleinen autoaiheinen keskustelu 1036 19-09-2017 16:52
Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista III Dualfun Yleinen autoaiheinen keskustelu 1025 04-01-2016 10:50
Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II Dualfun Yleinen autoaiheinen keskustelu 1072 15-01-2015 23:07
Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa uudesta verotusarvosta ja veroprosentista bemanderi Yleinen autoaiheinen keskustelu 1979 14-04-2013 18:45


All times are GMT +3. The time now is 09:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.